หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อ
ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
 
 

HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โคกเดื่อ จ.นครสวรรค์
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
ประวัติตำบล
 
ตำบลโคกเดื่อ ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาพร้อมกับอำเภอไพศาลี
โดยแยกตัวออกมาจากเนื้อที่บางส่วนของ อำเภอท่าตะโก
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2505 มารวมเป็นกิ่งอำเภอไพศาลี
จังหวัดนครสวรรค์
ประวัติหน่วยงาน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อ เดิมเป็นสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีประกาศ
จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ของกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี 2540
 
ที่ตั้ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอไพศาลี อยู่ห่างประมาณ 3 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 65 กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมดมี จำนวน 60.80 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 55,828 ไร่
อาชีพประชากร
 
การเกษตร

ทำนา พื้นที่การเกษตร 50,938 ไร่/งาน

ทำไร่ พื้นที่การเกษตร 250 ไร่/งาน

ทำไม้ผล พื้นที่การเกษตร 348 ไร่/งาน
การปศุสัตว์

เกษตรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ จำนวน 251 ราย

สัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ โคเนื้อ , กระบือ , สุกร , ไก่ , เป็ด และ แพะ

สัตว์ทั้งหมดในพื้นที่ จำนวน 220,115 ตัว
 
จำนวนประชากร
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,513 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,765 คน คิดเป็นร้อยละ 50.24

หญิง  จำนวน 1,748 คน คิดเป็นร้อยละ 49.76
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,275 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 57.78 คน/ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ทำนบ และ ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
 
ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
ตำบลทำนบ
และตำบลดอนคา
อำเภอท่าตะโก
จังหวัดนครสวรรค์
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ม.7
ม.8
ม.9