ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล โคกเดื่อ
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 5 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256385,29679,75888,5809,924--------263,558
25622924002,15738,91344,68110,07276,920135,876100,336138,77152,87065,473666,761
ยอดยกมาตั้งแต่ 26 มี.ค. 2562 ถึง 31 พ.ค. 2561   7,973
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   938,292
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี