หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อ
................................
รองนายก อบต.โคกเดื่อ
................................
นายก อบต.โคกเดื่อ
................................
รองนายก อบต.โคกเดื่อ
................................
เลขานุการนายก อบต.โคกเดื่อ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อ
ศาลเจ้าพ่อหอมละออ
ศาลเจ้าพ่อเสือ
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวโคกเดื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเสือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตักน้ำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตะโก
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อ
ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 

HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โคกเดื่อ จ.นครสวรรค์
 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล โคกเดื่อ
www.kokdue.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและข้อมูลชุมชนให้แก่ประชาชน และผู้สนใจ ในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราวสุข-ทุกข์ของประชาชน นอกจากนี้ องค์การบริการส่วนตำบลโคกเดื่อยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
................................  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อ  
ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อ
โทรศัพท์ : 056-200-924
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
กิจการสภา
   


-กิจการสภา- [ 1 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 356 
   
 
คู่มือประชาชน
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับอบต.โคกเดื่อ
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Public Relation
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Purchase
แผนพัฒนาฯ
Planning
หนังสือสั่งการ
   
 
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี2564(รอบ6เดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-31มีนาคม 2564) [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 73  
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563) (5) [ 29 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 63  
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563) (4) [ 29 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 65  
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563) (3) [ 29 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 75  
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563) (2) [ 29 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 58  
   
 
   
 
-แผนอัตรากำลัง- [ 1 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 254  
   
 
   
 
ที่ นว 0023.2/ว28408 ขอความร่วมมือประสัมพันธ์ข่าวการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  [ 7 ธ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/28371 แนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบประมาณซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,0000 ล้านบาทขึ้นไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ  [ 7 ธ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 28020 รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์ฯ  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/28103  การสำรวจข้อมูลจำนวนครู บุลคากรทางการศึกษาของโรงเรียน  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
ที่ กค 0414.2/ว 1204 การเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (GFMIS) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5 /ว 28197 ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/ว 28250 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/28103 การสำรวจข้อมูลจำนวนครู บุลคากรทางการศึกษาของโรงเรียน  [ 3 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 2839 การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2564  [ 3 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 1210 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ  [ 3 ธ.ค. 2564 ]  
นว 0023.4/ว28423 ขอส่งคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่  [ 3 ธ.ค. 2564 ]  
นว 0023.3/ว 27889 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน  [ 30 พ.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/27985 ขออนุมัติให้นายกเทศมนตรีเมืองตาคลีเดินทางไปราชการ  [ 30 พ.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/ว 27852 แจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พ.ศ. 2560 ฯ  [ 30 พ.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/ว 27845 แนวทางการจัดทำงยประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยงานรับงบงบประมาณ ฯ  [ 30 พ.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/27905 การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  [ 30 พ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 27889 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน  [ 30 พ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/27985 ขออนุมัติให้นายกเทศมนตรีเมืองตาคลีเดินทางไปราชการ  [ 30 พ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 27852 แจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พ.ศ. 2560 ฯ  [ 30 พ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 27845 แนวทางการจัดทำงยประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยงานรับงบงบประมาณ ฯ  [ 30 พ.ย. 2564 ]  
   
 
   
 
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2950  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือให้เปิดระบบการทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันหยุดราชการ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว173  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.3/ว2927  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบหนังสืออื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2948  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2949  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2952  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2951  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ สถ. (ระบบ Webex แบบ Cloud Meeting) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2928  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
แนวทางการปฏิบัติในการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว2945 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
แนวทางการดำเนินโครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว2930 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) กพส. มท 0810.2/ว2944  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
การรายงานติดตามสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2926  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อและกำหนดการโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ รุ่นที่ 3 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2934  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
การเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว177  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2922  [ 7 ธ.ค. 2564 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว6828 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 ธ.ค. 2564 ]
ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีเทศบาลเมืองคอหงส์กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สน.คท. มท 0808.3/ว6816 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 ธ.ค. 2564 ]
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2919  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาดำเนินการและรายงานผลของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2564 มีผลใช้บังคับ กม. มท 0804.6/ว2812  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับอาชีวศึกษา กศ. มท 0816.3/ว2917 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2914  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) สน.คท. มท 0808.3/ว2910  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21311-21315 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2909 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมใด้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว166  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
   
 
 
 
 
ข่าวสาร ในเครือข่าย
   
 
อบต.ฆะมัง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ตากฟ้า พิธีรับมอบเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาค [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
   
 
 
 
 
วีดิทัศน์
 


-VDO วิดิทัศน์- [ 1 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 355 
 
สายตรงปลัด
โทร.090-451-6690
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-200-924
 
 
   
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   

ตะกร้าเชือกฟาง  

วัดมีนะโยธินหมู่ 6 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพสาลี จังหวัดนครสวรรค์  
   
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี
TAX ADVICE
 
 
   
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
KNOWLEDGE MANAGEMENT
 
 
   
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ  
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (12 ก.ย. 2564)    อ่าน 316  ตอบ 2  
ขอสำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) (4 มิ.ย. 2564)    อ่าน 238  ตอบ 1  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (21 เม.ย. 2564)    อ่าน 290  ตอบ 1  
   
 
 
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
   
 
  อยากให้ อบต.โคกเดื่อพัฒนาในด้านใด
  การศึกษา
  ไฟฟ้า
  ถนน
   
 
Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220 โทรศัพท์ : 056-200-924
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อ
จำนวนผู้เข้าชม 10,917,778 เริ่มนับ 26 มี.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10